Oferta de feina (1 tècnic/a de suport en Mobilitat – Primeres experiències en administracions públiques)

Inici » Blog » Ofertes » Oferta de feina (1 tècnic/a de suport en Mobilitat – Primeres experiències en administracions públiques)

⚠️ OFERTA TANCADA ⚠️

L’Ajuntament de Granollers preveu contractar 10 persones joves en pràctiques per un període de 12 mesos. Entre els llocs de treball convocats, hi ha 1 plaça de tècnic/a de suport en Mobilitat.
Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Descripció:

L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció que ha de permetre la contractació en modalitat de contracte per a l’obtenció de pràctica professional de 10 persones joves en pràctiques, mitjançant el programa de primeres experiències professionals del SOC i subvencionat pel pla de recuperació. Transformació i resiliència de la UE-Next Generation.

Condicions de treball:

 • Número de vacants: 1.
 • Categoria laboral: tècnic/a mitjà/ana A2.
 • Retribució bruta mensual: 2.100 € (prorrata paga extra inclosa).
 • Conveni col·lectiu: Ajuntament de Granollers.
 • Tipus de contracte: Contracte formatiu per l’obtenció de pràctica professional.
 • Durada del contracte: 12 mesos.
 • Inici del contracte: 15 de desembre de 2023 (com a molt tard).
 • Tipus de jornada: A temps complet (35 hores setmanals).
 • Horari: a concretar.

Funcions i tasques:

 • Suport a la implantació Zona Baixes Emissions.
 • Anàlisi del cens de vehicles afectats. 
 • Realització d’aforaments manuals de vehicles (incloent bicicletes i vehicles de mobilitat personal) i vianants. 
 • Anàlisi de les intensitats de trànsit de la Zona de Baixes Emissions. 
 • Treball de camp en l’àmbit d’estudi i entorn. Anàlisi dels impactes associats i externalitat a les vies perimetrals de la Zona de Baixes Emissions. 
 • Explotació de les dades de les càmeres de control de la Zona de Baixes Emissions fase I – Illa de vianants. 
 • Introducció i anàlisi de dades mitjançant el programa QGIS de Sistemes d’Informació Geogràfica. 
 • Preparació de documentació comunicativa i informativa per a veïns i afectats. 
 • Atenció ciutadana (telefònica, instàncies, correu electrònic, presencial…).
 • Proposta d’ordenança i normativa de regulació de la ZBE segons models de l’ATM i altres municipis a implantar.
 • Llistat de possibles excepcions de restricció d’accés i quantificació de casos afectats. 
 • Recull d’altres experiències i actualitat de les Zones de Baixes Emissions existents i en execució a nivell autonòmic i estatal. 
 • Preparació de la documentació necessària per efectuar els tràmits administratius.

Requisits per poder-se presentar a la plaça:

 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball (OTG) com a demandant d’ocupació no ocupat.
 • Disposar d’estudis universitaris finalitzats en Ciències ambientals, Geografia, Economia, Sociologia, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria de Camins o Enginyeria de Telecomunicacions.
 • Complir els requeriments propis d’un contracte en pràctiques, que són els següents:
  • Disposar deTítol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com per els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.
  • No haver transcorregut més de 3 anys des de la finalització dels estudis o de 5 anys en el cas de persones que tinguin un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.
  • No es podrà subscriure’s amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l’empresa per un temps superior a tres mesos sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l’obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.
  • No haver estat contractat en pràctiques un temps superior a 1 any.C ap persona podrà ser contractada en la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional. Els títols de grau, màster i doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractada per primera vegada mitjançant un contracte per a l’obtenció de pràctica professional la persona treballadora estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.

Documentació que cal aportar per presentar-se a la plaça:

 • DNI / NIE.
 • CV actualitzat.
 • Titulació corresponent al perfil a optar.
 • Full DARDO acreditatiu inscripció com a demandant d’ocupació al SOC.
 • Vida laboral actualitzada, en cas d’haver treballat prèviament.
 • Títols o certificats de formació complementària relacionada amb el perfil a optar.
 • IMPORTANT: Les candidatures que no incloguin la documentació requerida quedaran excloses del procés.

📝 VOLS INSCRIURE'T A AQUESTA OFERTA DE FEINA?

Enviar correu electrònic a feinagm@granollers.cat amb la referència «Primeres experiències
2023 – Mobilitat» adjuntant la documentació requerida.

El termini per presentar candidatures fineix el 13 de novembre de 2023.

Feu un comentari

Tens algun dubte? Escriu-nos a oficinajove@vallesoriental.cat

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.