TREBALL

T’agradaria rebre informació o tens dubtes en l’àmbit laboral? Busques feina? No tens clar el teu perfil o el teu objectiu professional?
T’agradaria rebre suport a l’hora d’elaborar el teu currículum? L’Oficina Jove del Vallès Oriental està al teu costat!
Clica aquí i demana una atenció personalitzada!

Preguntes freqüents

1 - Curriculum Vitae (CV)

Quins apartats ha de tenir?

Per poder demostrar qui ets més enllà de la nostra formació o experiència laboral al CV, és molt important elaborar un perfil professional, on facis una petita descripció i mostris qui ets.

Exemples:

 • “M’agrada aprendre del treball en equip, i procuro adaptar-me a les tasques i horaris.”
 • “Vaig decidir especialitzar-me en aquest sector perquè… “

Dades de Contacte: les informacions han de ser fàcils de trobar. No cal indicar l’adreça de casa. Si busques feina, estigues alerta al mòbil, és molt important agafar a temps la trucada.

Experiència Laboral, col·locar-la per ordre de més recent a més antiga. Sempre detallarem les tasques que hem realitzat amb un llenguatge formal. CONSELL: mira amb atenció les ofertes de feina que t’interessen. Si has desenvolupat alguna de les tasques sol·licitades, afegeix-la al CV!

Experiència Acadèmica, per ordre de més recent a més antiga. Si valores que algun treball d’investigació que hagis fet és destacable, afegeix-lo.

També és important afegir un apartat d’altres dades d’interès, on explicarem si practiquem algun esport, si hem realitzat algun voluntariat o camp de treball, i altra informació que pugui ser interessant.

Més informació aquí.

Què poso si no tinc experiència laboral?

Si encara no has tingut experiències laborals, caldrà recordar en quins moments de la teva vida has realitzat algun tipus de pràctiques o voluntariats que t’hagin fet adquirir competències transversals. Has ajudat mai al bar o restaurant familiar? Has fet mai de cuidador/a dels teus o cosines?

Més informació aquí.

Competències transversals

Cada cop les empreses tenen més en compte quin tipus de persona ets, més enllà de què hagis estudiat i on hagis treballat. Per això és clau fer un CV per competències: et permetrà analitzar-te i prendre consciència del teu perfil, i a la vegada et donarà eines per enfrontar millor la teva entrevista de feina. Et recomanem mirar els diccionaris de competències transversals, i els perfils professionals. Quina competència he de tenir desenvolupada si vull ser jardiner/a?

2 - Drets laborals (menors / majors d’edat)

Treballar com a menor de 18 anys, què implica?

El contracte l’haurà de firmar el/la tutor/a legal de la persona jove de 16 o 17 anys.

Si ets menor d’edat, com a màxim podràs treballar 8 hores al dia, en cap cas més hores extres. Per altra banda, sempre que la jornada excedeixi les quatre hores i mitja, tens dret a un descans, almenys, de mitja hora.

La jornada laboral que podràs fer essent menor de 18 anys, no pot ser nocturna (a partir de les 22h). També hi ha una selecció de feines que tampoc no podràs realitzar, com per exemple servir begudes alcooliques en un bar. 

Què és el “finiquito” (quitança)?

Quan una relació laboral acaba, pel motiu que sigui, l’empresa està OBLIGADA a donar a la persona treballadora una liquidació econòmica, serà la suma dels dels dies treballats del mes final + dies de vacances no gaudides + hores extres. Entre altres conceptes que dependran de la relació laboral.

Quantes vacances em pertoquen?

La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l’any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a 30 dies naturals, incloent-hi festius i no laborables.

Caldrà tenir en compte el conveni pel qual es regeix el teu sector o contractació, i els dies naturals i laborables. Més informació aquí.

3 - Contractació

Quins tipus de contracte existeixen?

Segons el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), hi ha quatre modalitats de contractes (dins de cada categoria hi ha subtipus de contractes):

1 – Contracte de treball indefinit: El tipus de jornada pot ser a temps complet o parcial. Aquest contracte no estableix cap límit temporal pel que fa a la durada del contracte i implica la condició de ser treballador/a fix/a en plantilla de l’empresa. 

2 – Contracte de treball temporal: El tipus de jornada pot ser a temps complet o parcial. Aquest contracte s’utilitza per a serveis d’una durada determinada. Aquesta contractació es pot fer de forma directa (l’empresa contracta el/la treballador/a) o bé a través de tercers: l’empresa contracta una Empresa de Treball Temporal (ETT) per trobar a la persona treballadora. 

3 – Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge: Aquest contracte té com a objectiu la qualificació professional de les persones treballadores i té una naturalesa mixta, que combina prestació de treball i formació teòrica fora del lloc de treball. Pretén afavorir la inserció laboral de les persones joves, i per això un dels requisits és que la persona contractada tingui entre 16 i 25 anys, o sigui menor de 30 anys fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15%. Aquest tipus de contracte no té límit d’edat per a persones amb discapacitat ni col·lectius en risc d’exclusió social en empreses d’inserció, alumnes d’escoles-taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i programes d’ocupació-formació. La durada ha de ser d’entre 1 i 3 anys (mínim 6 mesos per conveni col·lectiu).

4 -Contracte de treball en pràctiques: Aquest tipus de contracte ofereix a la persona treballadora una pràctica professional adequada al seu nivell d’estudis cursats. Pot ser a temps complet o parcial, i té una durada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys.

Què he de tenir en compte de la Nòmina?

El format estàndard d’una nòmina està regulat per la legislació vigent, que marca estructura i un contingut mínim que ha de ser respectat en tot moment. El mínim contingut que hauria d’incloure la nòmina és:

 • Dades identificatives de l’empresa, adreça de centre de treball i codi de compte de cotització en el qual el/la treballador/a està inclòs/osa.
 • Dades bàsiques del/de la treballador/a, tipus de contracte, categoria, antiguitat a l’empresa.
 • Període de liquidació a què correspon aquesta nòmina.
 • Detall de les percepcions salarials i extrasalarials que componen la retribució bruta del/de la  treballador/a.
 • Detall de les deduccions fetes al salari brut, ben marcades per la legislació vigent, bé per un altre tipus de deduccions que calgui aplicar a la nòmina, com bestretes o, embargaments.
 • Líquid a percebre: la nòmina té consideració de document acreditatiu del pagament de salaris ja que tanca els pagaments pendents al/a la treballador/a per al període estipulat.
 • Detall de les bases de cotització de la nòmina, juntament amb el de les bases d’IRPF.
 • Lloc d’emissió, signatura i segell de l’empresa i del/de la treballador/a. La signatura del/de la treballador/a no és necessària si el pagament de la nòmina està realitzat a través de mitjans bancaris que puguin demostrar la percepció salarial per part del/de la treballador/a.

Què és l’Afiliació a la Seguretat Social?

És un acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix la condició d’inclos/a al Sistema de Seguretat Social a la persona física que per primera vegada realitza una activitat determinant de la seva inclusió en l’àmbit d’aplicació de la mateixa.

Dit d’una altra manera, és la forma que té la Tesoreria General de la Seguretat Social de saber que la persona treballadora està duent a terme una feina, una activitat laboral. A través de l’Afliliació a la Seguretat Social, també es destina part del sou a impostos que després es retornaran en serveis com la jubilació o la sanitat pública.

Tipus de NIEs que em permeten treballar (darrera actualització: Juliol 2021)

Existeixen diferents permisos de residència i treball per a persones nouvingudes, però alguns venen acompanyats d’excepcions que és important tenir en compte. N’expliquem algunes:

 • Targeta ASIL (blanca): equival al resguard de la sol·licitud. Se’t dona un permís de 8 mesos. És important que et fixis bé en aquest document, perquè indica la data en què pots començar a treballar (a l’apartat ADVERTENCIAS, generalment quan han passat 6 mesos)
 • Permís de Residència sense treball: en aquest cas serà necessari trobar una feina que tingui les característiques necessàries per demanar l’arrelament. És important, que preguntis a persones expertes. 
 • Permís de Residència amb treball: et dóna permís de treball sense cap tipus de condició. Estigues alerta a la data de caducitat, també et recomanem que intentis un mínim de 6 mesos.

No dubtis posar-te en contacte amb el servei d’acollida del teu municipi, perquè et puguin donar un cop de mà i aconsellar en els passos a seguir. 

4 - Serveis públics

Què és el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i SLO (Servei Local d’Ocupació)?

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que té les competències en intermediació laboral a Catalunya. Amb aquesta finalitat, compta, entre d’altres mecanismes, amb una xarxa d’oficines: les Oficines de Treball de la Generalitat, OTG.

El SOC ofereix els seus serveis a les persones treballadores que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació. Demandants d’ocupació podem ser les persones en situació d’atur o les que volem canviar de feina o millorar-la.

També ofereix els seus serveis als treballadors/es autònoms/es i a les empreses que presenten les seves ofertes de treball a través del SOC, buscant a aquelles persones treballadores que tinguin el perfil més adequat al que requereix l’empresa.

És un servei públic i gratuït que compleix, fonamentalment, la funció d’intermediador laboral: és a dir, posa en contacte a les persones que busquem treball (inscrites com a demandants d’ocupació) amb les empreses que necessiten treballadors.

Mitjançant el SOC podem trobar ofertes laborals tant dins de Catalunya i l’Estat espanyol com als països de la Unió Europea (Unió Europea). La seva plataforma d’ofertes es diu Feina Activa. També ofereix la possibilitat de realitzar cursos subvencionats. Per poder accedir als serveis del SOC, cal tenir el document DARDO.

Els SLO són els Serveis Locals d’Ocupació de cada municipi. Formen part de la Xarxa XALOC, una platafroma iniciativa de la Diputació de Barcelona, on es publiquen ofertes de feina des dels diferents SLO de cada municipi. Per poder accedir a aquestes ofertes, t’has d’inscriure al SLO al teu Ajuntament.

Què és el DARDO?

El Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), és el document que es lliura a la persona demandant d’ocupació una vegada que s’ha donat d’alta a la seva Oficina de Treball com a demandant d’ocupació. 

Aquest document s’ha de renovar cada 3 mesos fent un click a través d’internet. Per poder fer la renovació del DARDO només cal omplir les dades del web, i la renovació es fa de forma instantània.

El tràmit de sol·licitud es pot realitzar de forma presencial, demanant cita al 900 800 046, o de forma virtual, a través d’aquest formulari.

Per poder accedir als serveis del SOC, cal tenir el document DARDO.

5 - Tipus de certificats

Com sol·licitar el certificat d’antecedents sexuals?

L’únic certificat vàlid per treballar amb menors a Espanya és el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. És un document que s’extreu del Ministeri de Justícia. És pot obtenir a través del sistema Cl@ve o mitjançant una videotrucada, on hauràs de mostrar el teu document d’identitat.

Com sol·licitar el número de la Seguretat Social? (darrera actualització: Juliol 2021) 

Per poder tenir un contracte laboral és necessari tenir el número d’Afiliació a la Seguretat Social i així poder cotitzar. Aquest número t’acompanyarà en tots els contractes laborals que vagis tenint al llarg de la teva vida. 

Però, com extrec el número la primera vegada que treballo? Generalment l’empresa pot fer la sol·licitud d’aquest número. Si no és així, hauràs de consultar el web de la Seguretat Social on, a través d’un formulari en línia, podràs fer la sol·litud (TA.4) i enviar-ho des del mateix web. Una alternativa és anar directament a l’Insitut Nacional de la Seguretat Social, i allà t’indicaràn el procediment. 

Més info a

oficinajove@vallesoriental.cat
671 600 183 (Laura) / 617 600 189 (Maria)

On som?

Oficina Jove Descentralitzada a Tagamanent

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Plaça de la Vila s/n, 08593 Tagamanent,

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Sant Pere de Vilamajor

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor - c. Nou, 26 - 08458 Sant Pere de Vilamajor

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a la Roca del Vallès

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Institut de la Roca del Vallès - Plaça Sant Jordi, s/n - 08430 La Roca del Vallès

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Fogars de Montclús

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Ajuntament de Fogars de Montclús - Pl. Escoles, 1 - 08479 Fogars de Montclús

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Aiguafreda

Informació, orientació i assessorament juvenil. Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o WhatsApp.


Adreça  Ajuntament d’Aiguafreda - Pl. de l’Ajuntament, 1 - 08591 Aiguafreda

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671 60 01 89

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Vilanova del Vallès

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Spai Jove - Passeig del Centenari, s/n (semisotan) - 08410 Vilanova del Vallès

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Vallromanes

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Àrea 51. Espai Jove - C. Can Galvany, 10 - 08188 Vallromanes

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Santa Maria de Palautordera

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Can Rahull, espai cultural i juvenil - C. Empordà, 30 - 08460 Santa Maria de Palautordera

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Santa Eulàlia de Ronçana

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  La Taka Punt Jove - Pl. Ajuntament, 2 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Sant Fost de Campsentelles

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  La Serradora - Centre de Promoció Econòmica - C. Santa Rosa, 24-26 - 08105 Sant Fost de Campsentelles

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Sant Feliu de Codines

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Carretera Sant Llorenç, 6, 08182 Sant Feliu de Codines

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Sant Celoni

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Sax Sala - C. Montserrat, 28 - 08470 Sant Celoni

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  671 60 01 93

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Sant Antoni de Vilamajor

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  pl. 1 d’Octubre de 2017, 1 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Parets del Vallès

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  c. Montcau, s/n - 08150 Parets del Vallès

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  671 60 01 93

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Llinars del Vallès

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Av. Can Mas Bagà, 26 - 08450 Llinars del Vallès

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a La Llagosta

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  c. de Jaume I, 7-9 - 08120 La Llagosta

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a La Garriga

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Ctra. Nova, 28, 08530 La Garriga

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Figaró-Montmany

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Plaça Anna Bosch, s/n - 08590 Figaró-Montmany

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Cànoves i Samalús

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  Masia Can Casademunt, s/n - 08445 Cànoves i Samalús

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a Caldes de Montbui

Informació, orientació i assessorament juvenil.


Adreça  c. de Font i Boet, 4 - 08140 Caldes de Montbui

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671 600 189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove Descentralitzada a l’Ametlla del Vallès

Informació, orientació i assessorament juvenil.

Demana una atenció personalitzada aquí.


Adreça  c. Sebastià Bassa, 10 - 08480 L'Ametlla del Vallès

Email  treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Telèfon  671600189

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Oficina Jove del Vallès Oriental

Servei d’informació, orientació i assessorament juvenil del Vallès Oriental. Informació generalista, educació i formació, treball i mobilitat internacional.


Adreça  Pl. Església, 8 - 08401 Granollers

Email  oficinajove@vallesoriental.cat

Telèfon  938 426 684 / 693 553 269

Atenció personalitzada   Demana una atenció personalitzada aquí.

Visita la pàgina web     Xarxa Social

Agenda

There is no Event

X

There is no Event

Notícies d'interès

Nova edició del MID Talent

VINT JOVES > UN REPTE > UNA SETMANA > DESIGN THINKING > INSPIRACIÓ > NETWORKING Busques motivació/orientació professional? Necessites eines d’emprenedoria i creativitat per emprendre el teu projecte? Tens una

Llegir més »

Vols treballar amb nosaltres?

El Consell Comarcal obre un procés de selecció per urgència d’una plaça de tècnic/a del Programa referent d’ocupació juvenil del Vallès Oriental Com presentar-se al procés de selecció? Enviant un

Llegir més »

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.