Oferta de feina (1 tècnic/a de Medi Ambient – Subvenció Foment a l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques del SOC)

Inici » Blog » Ofertes » Oferta de feina (1 tècnic/a de Medi Ambient – Subvenció Foment a l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques del SOC)

⚠️ OFERTA TANCADA ⚠️

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt preveu contractar un/a Tècnic/a de Medi Ambient a través del la subvenció Foment a l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques del SOC

Descripció:

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció que ha de permetre la contractació d’una persona jove en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional.

Condicions de treball:

 • Número de vacants: 1.
 • Categoria laboral: A2.
 • Retribució bruta mensual: 2.300 €.
 • Tipus de contracte: Contracte formatiu per l’obtenció de pràctica professional.
 • Durada del contracte: 12 mesos.
 • Inici del contracte: 15 de febrer de 2024 (com a molt tard).
 • Tipus de jornada: A temps complet.
 • Horari: Dilluns de 8 a 14.30 hores i de 16 a 19 hores. De dimarts a divendres de 8 a 14.45 hores.

Funcions i tasques:

 • Suport en el desenvolupament del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.
 • Suport en les actuacions de millora de la gestió dels residus municipals

Requisits per poder-se presentar a la plaça:

 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball (OTG) com a demandant d’ocuapció no ocupat.
 • Disposar d’estudis finalitzats en: Preferentment la titulació de Grau en Ciències Ambientals o equivalent.
 • Complir els requeriments propis d’un contracte en pràctiques, que són els següents:
  • Disposar de Títol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com per els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.
  • No haver transcorregut més de 3 anys des de la finalització dels estudis o de 5 anys en el cas de persones que tinguin un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.
  • No es podrà subscriure’s amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l’empresa per un temps superior a tres mesos sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l’obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.
  • No haver estat contractat en pràctiques un temps superior a 1 any. Cap persona podrà ser contractada en la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional. Els títols de grau, màster i doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractada per primera vegada mitjançant un contracte per a l’obtenció de pràctica professional la persona treballadora estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.

Documentació que cal aportar per presentar-se a la plaça:

 • DNI / NIE.
 • Currículum vitae actualitzat.
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de la titulació corresponent al perfil a optar.
 • Títols o certificats de formació complementària relacionada amb el perfil a optar dels darrers dos anys.
 • Full DARDO acreditatiu inscripció com a demandant d’ocupació al SOC.
 • Documentació acreditativa d’estar registrat/da en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.
 • Vida laboral actualitzada, en cas d’haver treballat prèviament.
 • Documentació acreditativa, si s’escau, de les següents circumstàncies: fills/es menors de 18 anys (fotocopia del llibre de família) o certificat de discapacitat.

📝 VOLS INSCRIURE'T A AQUESTA OFERTA DE FEINA?

Enviar correu electrònic a llam.promoeco@llicamunt.cat amb la referència «Joves en pràctiques – 2023» adjuntant la documentació requerida.

El termini per presentar candidatures fineix el 25 de gener de 2024.

Feu un comentari

Tens algun dubte? Escriu-nos a oficinajove@vallesoriental.cat

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.